FARA FAB1-RGB
PC케이스(ATX) / 미들타워 / 파워미포함 / 표준-ATX / Micro-ATX / Mini-ITX / 쿨링팬: 총2개 / LED팬: 2개 / 측면: 강화유리 / 후면: 120mm LED x1 / 전면: 120mm LED x1 / 너비(W): 207mm / 깊이(D): 401mm / 높이(H): 446mm / 파워 장착: 160mm / 파워 위치: 하단후면 / GPU 장착: 322mm / CPU 장착: 165mm / 외부 LED / LED 색상: RGB
제품정보

.